PNN Statement about the implementation of Plan S

Involve and support PhD candidates and early career researchers in the implementation of Plan S

Plan S

On the 8th of septebmer 2018, Plan S was presented by cOAlition S. The initiative strives to establish direct and complete Open Access of scientific publications from January 2020 onwards. It encompasses all publications that are the result of research funded by the members of cOAlition S, including the Dutch NWO and ERC. At its core are 10 principles currently being developed into a set of implementation guidelines.

As representatives of all PhD candidates in the Netherlands, we like to respond and contribute to the debate surrounding the implementation of Plan S. In general, as young researchers, we support the ambitions of Plan S. We fully endorse the joint statement on the implementation by the European representation (Eurodoc, MCAA and YAE), to which PNN also contributed. In this statement, a number of specific proposals are made regarding the implementation of Plan S. We call upon NWO and the other members of cOAlition S to integrate these proposals in the implementation of Plan S, as well as in future debates and initiatives within cOAlition S.

In addition to this joint statement, we would like to address the members of cOAlition S, in particular also the Dutch members, with an important call: make sure that PhD candidates and early career researchers are better informed, supported and involved in the ongoing transition to open science in general, and the implementation of Plan S especially. Below we iterate 4 key concerns we would like the members of cOAlition S to consider while moving forward with Plan S.

 1. Modernizing the evaluation and rewarding of researchers

One of the major concerns for early career researchers on Plan S is the potential disruption for their scientific career. For many research areas most of the ‘high-impact’ journals are currently not Plan S-compliant. However, in the current academic system, publishing a ‘high-impact’ paper is key to advancing ones scientific career, especially for early career researchers. Since Plan S will make publishing in such ‘high-impact’ journals more difficult, the scientific community will have to shift towards an alternative way of evaluating and rewarding scientists.

PNN supports the statement of (the Dutch) NWO and ZonMW on actively debating and pursuing a new system to evaluate and reward scientists. A clear, specific and rapid completion of this transition will be crucial to address any potential career disruptions and concerns for PhD candidates and early career researchers. It should be made clear how open access benefits young researchers, for example when it comes to awarding grant applications. A ‘lost generation’ of young researchers should be prevented: a generation who under the current reward system would not be rewarded for complying with Plan S, but rather suffer negative career consequences. In our opinion, the emergence of such a lost generation would harm the transition to open access by eroding the support among young researchers.

We call upon cOAlition S, and in particular NOW and ZonMW, to provide clarity on this topic as soon as possible. We explicitly call for the involvement of PhD candidates and early career researchers in the design of a new evaluation system which rewards open access. Signing the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) would be an important step in this transition. The shift towards a new reward system should take into consideration two key points: 1) avoiding a ‘lost generation’ as stated previously and 2) providing a level playing field and equal opportunities for researchers who do not fall under Plan S to also publish in Open Access journals through ensuring adequate funding.

 1. Involve PhD candidates and early career researchers more actively in the debate

Plan S accelerates the transition to Open Access publishing. This provides both opportunities as well as challenges for early career researchers. We feel that this group is not always represented and involved in the debate surrounding Plan S. If Plan S and the transition to open science is to be a success, engaging and involving young researchers is crucial. PNN represents the interests of PhD candidates in the Netherlands and as such invites NWO and ZonMW as a member of cOAlition S to involve the voice of young researchers more explicitly in the implementation of Plan S.

 1. Lack of Open Access Infrastructure: ‘One size fits all’?

As mentioned by other parties, Plan S does not distinguish between differences in publication cultures across the various scientific fields. PNN is especially worried about young researchers in fields that are still lagging behind when it comes to open access infrastructure, lacking peer-reviewed open access journals. In this regard, Plan S is sometimes ahead of scientific practice. For example, in the field of law, articles are often published in national journals who do not have clear guidelines on open access at all.

We ask NWO and members of cOAlition S to collaborate with junior and senior scientists to make a thorough analysis of the various scientific fields in order to detect and tackle potential practical problems upfront. Where (peer-reviewed) open access publishing opportunities are indeed lacking, this should not be made the responsibility of individual researchers. Where this is the case, alternatives publication methods should be offered to make sure that all researchers can still publish under Plan S. Potential practical problems and solutions should be identified and communicated to researchers in advance.

 1. Financial support

The implementation guidelines contain important features that make open access publishing better achievable for young researchers. Of particular importance to PhD candidates is the financial support by the members of cOAlition S to cover the APCs (‘article processing charges’) so as not to financially burden researchers themselves. We would like to stress that tall publishing fees should be covered fully under Plan S. If such fees would exhaust the already small research budgets of many departments, young PhD candidates will often be the first to be affected.

Finally, we would like to propose an addition to Plan S and ask the Dutch members of cOAlition S in particular to consider to provide also for funding for open access publishing for researchers who do not fall under Plan S. Independent financial support for open access is not always present at universities, making it difficult for PhD candidates to engage in open access publishing due to limited financial support. Although Plan S is an important first step towards open access publishing, extending means and support beyond Plan S for all researcher would help further accelerate the transition to open access, thereby also potentially contributing to more appreciation of the ambitions of Plan S within the research community at large.

Questions or comments can be sent to rob.vangassel@hetpnn.nl or (for press) anne.devries@hetpnn.nl

PNN: de nieuwe CAO-NU: belangrijke nieuwe rechten voor promovendi

Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) van kracht. Deze bevat drie belangrijke ontwikkelingen voor de eerlijke behandeling van promovendi. Zo bevat de cao voor het eerst een expliciete uitspraak over de de duur van het dienstverband: die “bedraagt in beginsel vier jaar”. Ook hebben promovendi nu recht op verlenging van hun contract bij ouderschapsverlof. Ten slotte is de mogelijkheid tot het doen van een stage tijdens de promotie toegevoegd. Voor al deze punten heeft PNN zich jarenlang hard gemaakt, en het is dan ook bevredigend om te zien dat ze hun weerslag vinden in de nieuwe cao. Toch betekent dit niet dat de aandacht kan verslappen: PNN zal er zorgvuldig op proberen toe te zien dat de nieuwe regels ook daadwerkelijk worden nageleefd, en het zal andere knelpunten blijven agenderen.

Vier jaar

PNN meent, net als de KNAW, het Rathenau Instituut en het NWO, dat promovendi omwille van de kwaliteit vier jaar voor hun onderzoek moeten krijgen. Onze Monitor Arbeidsvoorwaarden liet de afgelopen twee jaar zien dat weliswaar een groot deel (84,4% in 2016) van de promovendi voor vier jaar (fulltime) wordt aangesteld, maar dat er toch ook veel contracten worden aangeboden voor kortere tijd. Bovendien denken we dat veel dubieuze contracten onder de radar blijven. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een te grote onderwijstaak of op schrift parttime maar in de praktijk fulltime werken. Het is daarom van groot belang dat het onderhandelaarsakkoord de volgende nieuwe bepaling bevat:

De duur van het dienstverband wordt bij aanvang bepaald op een vaste termijn. De duur van het dienstverband van een promovendus bedraagt in beginsel vier jaar bij een volledige werkweek. Bij een deeltijddienstverband of ingeval van een tussentijdse omzetting naar een deeltijd dienstverband wordt de duur van het dienstverband naar evenredigheid verlengd

De juridische waarde van een bepaling als deze is moeilijk te voorspellen. PNN meent dat deze zo moet worden uitgelegd dat proefschrift-trajecten in verreweg de meeste gevallen minstens vier jaar (fulltime) dienen te bedragen. Het structureel aanbieden van kortere contracten, zoals nu gebruikelijk is bij sommige instituten of faculteiten, is dus niet toegestaan. Als een universiteit een proefschrift-traject van kortere duur wil aanbieden, dan kan dit alleen als hier goede (persoonlijke) redenen voor zijn die betrekking hebben op de betreffende promovendus. Hiervan mag niet te snel worden uitgegaan. Een vacature voor drie jaar kan dus eigenlijk niet meer: dan wordt sowieso niet uitgegaan van de persoonlijke omstandigheden van de promovendus. PNN zal hier dan ook hard tegen ageren.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof was tot nu toe een groot probleem voor promovendi. Hoewel de oude cao toestond dat promovendi ouderschapsverlof opnamen, leidde dit niet vaak tot verlenging van het proefschrift-traject, zoals bijvoorbeeld door de Rijksuniversiteit Groningen werd toegegeven in 2014. Feitelijk hadden promovendi dus niets aan het recht op ouderschapsverlof: promovendi die ouderschapsverlof opnamen, moesten hun proefschrift namelijk vervolgens effectief een aantal maanden sneller afronden dan andere promovendi. Dit stelde jonge ouders al aan het begin van hun wetenschappelijke carrière op een achterstand. PNN is daarom zeer te spreken over het feit dat de nieuwe cao nu bepaalt:

“dat het dienstverband met een promovendus op haar/zijn verzoek wordt verlengd met de duur van het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof en met ingang van 1 juli 2018 genoten ouderschapsverlof voor zover dit verlof tijdens de promotieduur is genoten;”

Enige punt is dat de promovendi dus zelf initiatief moeten nemen. Dat kunnen ze natuurlijk alleen doen als ze weten dat deze mogelijkheid bestaat. Om hier zorg voor te dragen zet PNN de komende tijd in op informatieverstrekking. Zo krijgt iedere promovendus waar hij/zij recht op heeft.

Stage

Een promotieplek is allang niet meer per definitie een voorbereiding op een academisch carrière: maar liefst 80% van de promovendi vindt een baan buiten de universiteit. Om deze reden begon PNN in 2015 met het Professional PhD Program, dat promovendi in staat stelde al tijdens hun promotietraject ervaring op te doen bij de overheid of het bedrijfsleven. Andersom maken bedrijven en overheidsinstellingen kennis met de waardevolle (onderzoeks)vaardigheden van promovendi. Wel bleek in de praktijk dat niet alle promovendi van hun instelling de vrijheid kregen om een stage te lopen. Als het goed is, is dit nu verleden tijd. In de nieuwe cao is namelijk vastgelegd:

“dat een promovendus gedurende de looptijd van zijn dienstverband in de gelegenheid kan worden gesteld een stage van maximaal 6 maanden te lopen. In dat geval kan het dienstverband van betrokkene tijdelijk worden onderbroken en na afloop weer gecontinueerd worden. Ook kan de promovendus opteren voor een deeltijdstage mits deze de omvang van zes maal de arbeidsduur per maand niet overschrijdt. In geval van een deeltijdstage wordt het dienstverband van betrokkene tijdelijk naar rato in omvang aangepast. Na afloop van de fulltime of deeltijd stage wordt het dienstverband hervat respectievelijk verlengd naar evenredigheid met duur en omvang van de stage”

Deze bepaling brengt mee dat iedere promovendus zijn of haar proefschrift tijdelijk op pauze kan zetten (voltijd of deeltijd) voor een stage. De stage wordt al dan niet vergoed vanuit de instelling waar stage wordt gelopen (dus niet vanuit de universiteit). De universiteit is vervolgens verplicht om het dienstverband te verlengen met de duur van de gelopen stage.

Blijven verbeteren

De nieuwe cao bevat belangrijke verbeteringen voor promovendi. Wel is het belangrijk dat deze nieuwe rechten ook worden nageleefd. Ondervind je hiermee problemen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Verder blijft er werk aan de winkel: thema’s als doorwerken in de WW, de voorbereiding op onderwijstaken en de (mentale) begeleiding en ondersteuning van promovendi, ook met het oog op vermindering van mentale stress, blijven onze aandacht hebben. Zie voor onze speerpunten ons Actieplan.

Het PNN zoekt drie nieuwe bestuursleden: arbeidsvoorwaarden, loopbaan/PPP en penningmeester

Het PNN is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi in Nederland. We vertegenwoordigen promovendi op nationaal niveau en zijn daarmee een gesprekspartner voor o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW, de VSNU, de KNAW, Science in Transition en Academic Transfer. We organiseren jaarlijks een National PhD Day, zijn actief in de VAWO (de vakbond voor de wetenschap) en Eurodoc (Europees PhD-overleg). Op onze ALV’s overleggen promovendi-vertegenwoordigers van alle Nederlandse universiteiten en UMC’s met elkaar.

Vanaf 1 maart 2019 is het PNN op zoek naar versterking in de vorm van drie nieuwe bestuursleden met de volgende portefeuilles:

Functieomschrijving Algemeen Bestuurslid, portefeuille Arbeidsvoorwaarden:

Deze portefeuille bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen die allemaal raken aan de aanstelling van promovendi. Zo ben je als bestuurslid arbeidsvoorwaarden bezig met de arbeidsvoorwaarden van promovendi, met promotiestudenten,  en ben je het eerste aanspreekpunt als promovendi met vragen komen over de (contract)voorwaarden waaronder zij promoveren. De onderwerpen binnen de portefeuille verlangen een goede afstemming met externe organisaties zoals de VAWO (de wetenschappelijke vakbond), de VSNU, het ministerie van OCW en Tweede Kamerleden. Je neemt ook namens PNN zitting in het bestuur van de VAWO. De onderwerpen uit deze portefeuille zijn veelal sterk politiek van aard. De portefeuillehouder arbeidsvoorwaarden dient daarom te beschikken over sociale, communicatieve, en analytische vaardigheden, maar bovenal politieke sensitiviteit en ervaring in een politieke omgeving om het netwerk te onderhouden en de onderhandelingen/ gesprekken op scherp te zetten.

Functieomschrijving Algemeen Bestuurslid, portefeuille Loopbaan/Professional PhD Program:

Als portefeuillehouder Loopbaan/Professional PhD Program (PPP) ben je verantwoordelijk voor onderwerpen die raken aan de loopbaan van de promovendus, of die nu binnen of buiten de academie ligt.  Omdat 70 tot 80 procent van de promovendi geen werk binnen de academische wereld zal vinden, vindt PNN het belangrijk hen ook voor te bereiden op werk buiten de wetenschap. Met het PPP (zie voor meer info: http://www.hetpnn.nl/ppp/) krijgen promovendi de gelegenheid enkele maanden in een bedrijf of voor een overheid waardevolle werkervaring op te doen. Als portefeuillehouder onderhoud je contacten met onze partners in dit project, werf je nieuwe PPP-projecten en zet je vacatures uit. Daarnaast verwachten we dat je reflecteert op de toekomst van het PPP: wat zijn kansen voor de toekomst, wat zijn aantrekkelijke partners, en hoe kunnen we het PPP naar een hoger niveau tillen en uitbreiden? Als portefeuillehouder beschik je over uitstekende sociale én analytische vaardigheden, en ben je in staat een netwerk te onderhouden en uit te breiden.

Functieomschrijving penningmeester:

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het PNN. Je kunt zelfstandig opereren en bent punctueel en precies. Je taken omvatten o.a. het maken van de begroting en het financiële jaarverslag, het versturen van facturen, het afhandelen van declaraties en het bewaken van de uitgaven. Samen met de andere bestuursleden houd je je bezig met het uitzetten en implementeren van het (financieel) beleid van PNN. Daarnaast ben je ook actief op het gebied van acquisitie en/of fondsenwerving. Je benadert pontentiële nieuwe sponsoren en onderhoudt contacten met bestaande sponsoren. Je stelt contracten met hen op en zorgt ervoor dat verplichtingen over en weer nageleefd worden. Affiniteit met financiën of ervaring als penningmeester is een pré, maar geen verplichting.

Wat bieden wij?

 • Ten minste één jaar ervaring als bestuurder met een gedreven groep promovendi vanuit heel Nederland.
 • Veel kans voor eigen initiatief en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
 • De mogelijkheid tot het uitbouwen van een netwerk.
 • Het plezier en de voldoening die het geeft om mee te denken over beleid en te werken aan een beter promotieklimaat in Nederland.
 • Een vergoeding voor de reiskosten die je maakt vanwege je bestuursfunctie.

Naar wie zijn we op zoek?

 • Je promoveert (als werknemer- of buitenpromovendus).
 • Je bent enthousiast over het PNN en wilt graag (extra) bestuurservaring opdoen.
 • Je werkt graag samen, maar bent ook in staat pro-actief en zelfstandig op te treden.
 • Je hebt visie en gedrevenheid en kunt die vertalen naar beleid.
 • Je beschikt over de capaciteit om analytisch op te treden, zowel binnen het bestuur en de vereniging als met (partner)organisaties.
 • Je bent bereid ten minste 1 jaar gemiddeld 6-8 uur per week (vrijwillig) in het PNN te steken. Als je drukke onderzoeks- of onderwijsperiodes hebt, kan van deze tijd in overleg worden afgeweken: je proefschrift gaat voor.
 • Je vindt het leuk mee te denken over en je in te zetten voor kwesties als het bursalenexperiment, de positie van PhD’s op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het Nederlandse promotietraject.

Enthousiast?

Vragen of mogelijk interesse? Aarzel dan niet ons te benaderen! Vragen over het PNN kun je stellen aan Martijn Stoutjesdijk (martijn.stoutjesdijk@hetpnn.nl, 06-53793818).

Wil je meer weten over de portefeuilles? Stel je vraag dan aan de huidige portefeuillehouder Arbeidsvoorwaarden Marten van der Meulen (marten.vandermeulen@hetpnn.nl), de huidige portefeuillehouder Professional PhD Program Reinder Broekstra (reinder.broekstra@hetpnn.nl) of onze huidige penningmeester Jeff Smit (jeff.smit@hetpnn.nl).

Je sollicatiebrief en cv kun je opsturen naar martijn.stoutjesdijk@hetpnn.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 15 februari. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 1 maart in Utrecht.

Thesis printing deal with GVO

PNN now has a speciale rebate deal for printing thesis books at GVO printers & designers. As one of the leading Dutch thesis printers GVO printend for many PNN students before. Their high quality printing and service is now available for all PNN students. Have a look at www.proefschriften.nl/pnn for the special PNN deal:

 • 15% rebate on thesis printing 
 • free cover design, including stock photo
 • cover on artsy Kraftliner paper without additional charges

PNN launches: Malpractices hotline

PhD candidates may encounter various difficulties during their PhD trajectory. Some of these difficulties may be caused by others. For example, your (labour) rights are infringed, the supervision is lacking, agreements are not upheld or you encounter intimidation.

A first step is usually to address the issue at the university. However, sometimes you feel that you cannot go to your supervisors, management or to an internal confidential counsellor. Sometimes you simply don’t know where to go. Sometimes you have already tried but failed to solve the problems. In such cases you can report the malpractice to the PNN’s Malpractices Hotline.

Continue reading “PNN launches: Malpractices hotline”

PNN: the new collective labour agreement contains important new rights for PhD candidates.

Promovendi Netwerk Nederland (PhD Network Netherlands, or PNN) is pleased with the new collective labour agreement Dutch Universities. It contains three important steps forward towards a more fair and equal treatment of doctoral candidates. For the first time, the collective labour agreement contains an explicit statement about the length of the PhD employment contract: this will  “in principle be four years”. Doctoral candidates also have the right to an extension of their contract when they take parental leave. Finally, the option to put your PhD on hold to do an internship at a business or governmental organisation has been put in writing.

Continue reading “PNN: the new collective labour agreement contains important new rights for PhD candidates.”