Contact

Het PNN is altijd bereikbaar voor promovendi, journalisten, adverteerders en samenwerkingspartners. We zijn het best te bereiken per e-mail of telefonisch en streven er altijd naar zo snel mogelijk te reageren.

Het PNN behartigt de belangen van promovendi op landelijk niveau. Met vragen over arbeidsvoorwaarden, begeleiding of andere promotiegerelateerde onderwerpen proberen we je te helpen. Vragen die specifiek zijn voor jouw instituut of universiteit kun je beter stellen aan je lokale promovendi-overleg.

Promovendi Netwerk Nederland

Postbus 13062
2501 EB Den Haag
Kamer van Koophandel: 40.48.15.19

Per e-mail zijn we bereikbaar via info@hetpnn.nl

Telefonisch zijn we bereikbaar op 003187 784 1381

Over ons

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan één van de 14 Nederlandse Universiteiten, of één van de 8 Universitaire Medische Centra, of één van de 5 zogenaamde Onderzoeksinstellingen. Het PNN is een vereniging waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste beslissingsorgaan is. Tijdens deze vergadering, waarin het Dagelijks Bestuur (DB) en de plaatselijke Promovendi Overleggen (POs) gezamenlijk overleggen, wordt het beleid en de te ondernemen acties besproken en worden besluiten genomen. Het PNN, voorheen het LAIOO, is opgericht op 25 september 1987 als vereniging te Utrecht.

Doelstelling en statuten
Ongeveer 10.000 promovendi (schatting medio 2014) zijn full-time bezig met een promotie, wat neerkomt op 35 procent van het wetenschappelijk personeel. Daarnaast zijn ongeveer 10.000 buitenpromovendi bezig met promotieonderzoek. Het is dus belangrijk dat de belangen van al deze promovendi door een organisatie als het PNN worden behartigd. Het PNN heeft als doel:

  1. het behartigen van de belangen van promovendi en daarmee vergelijkbare personen op landelijk niveau;
  2. het coördineren en ondersteunen van de activiteiten van de lidorganisaties;
  3. het informeren van promovendi;
  4. het bevorderen van de kwaliteit van promotieonderzoek.

Daarnaast is het PNN ook bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Het PNN laat dit echter over aan de vakbonden en probeert via overleg met de vakbonden haar voorstellen omtrent nieuwe CAOs te realiseren. De regels ten aanzien van de vereniging zijn vastgelegd in statuten. De meeste recente statuten van het PNN dateren van 12 juli 2004. Vanaf dat moment is het PNN een volledig rechtsbevoegde vereniging geworden. De statuten zijn hier te bekijken.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens de PNN-vergadering (ALV) wordt in overleg met de lidorganisaties het beleid van het PNN bepaald. De ledenvergadering biedt daarnaast het Dagelijks Bestuur (DB) de mogelijkheid informatie te vergaren over het promovendibeleid en mogelijke knelpunten daarbij op de verschillende universiteiten. Vertegenwoordigers van de overleggen en het bestuur komen eens in de drie maanden (viermaal per jaar) bijeen.

Contacten
Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), de Vakbonden (met name de VAWO Vakbond voor de Wetenschap, waarvan het Landelijk Postdoc Platform (LPP) deel uitmaakt, en de ABVAKABO FNV), het Rectorencollege, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), en vele andere organisaties, zoals het Innovatieplatform en politieke partijen, die verbonden zijn aan het academische landschap. Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).

Eurodoc
EURODOC (the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) is de Europese Raad voor promovendi en jonge onderzoekers. Het is een federatie van alle nationale lidstaten (alleen de nationale organisaties die promovendi vertegenwoordigen kunnen lid zijn) en per land nemen er twee nationale afgevaardigden zitting in EURODOC. Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd door een van de lidstaten, aansluitend aan deze conferentie vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waar ook een nieuw dagelijks bestuur wordt gekozen. Het PNN is als nationale promovendi-organisatie lid van EURODOC (meer info op hun website).

Evenementen
Het PNN organiseert symposia, paneldiscussies, conferenties e.d. om de spelers bij elkaar te brengen om te spreken over thema’s die voor promovendi van belang zijn. In oktober 2011 organiseert het PNN in samenwerking met Nobiles het Research Careerevent, een carrièrebeurs speciaal voor promovendi. Daarnaast neemt het PNN ook deel aan conferenties van andere organisaties. Zo heeft het PNN onder andere deelgenomen aan paneldiscussies over  onderzoekmasters (NVAO), duaal promoveren (VSNU), Training Grants (NWO)  en Graduate Schools (KNAW). Verder geeft het PNN ook regelmatig presentaties op uitnodiging.