Loopbaan

 

Carrièreperspectieven zijn helemaal niet altijd zo rooskleurig
Doorgaans verwachten promovendi dat vier jaar ervaring met promotieonderzoek hun carrièreperspectieven verbetert ten opzichte van de periode direct na hun afstuderen. Met name voor promovendi in de HOOP-gebieden Economie, Recht, Gedrag en Maatschappij, en Taal en Cultuur is dit alleen het geval als promovendi naast specifieke vakkennis ook algemene vaardigheden opgedaan hebben die interessant zijn voor potentiële werkgevers. PNN zet zich in om de mogelijkheden voor promovendi om algemene vaardigheden op te doen te vergroten én om promovendi mogelijkheden te bieden om in contact te komen met potentiele werkgevers.

Voor promovendi in de HOOP-gebieden Landbouw, Natuur, Techniek en Gezondheid is er doorgaans meer aanbod van specifieke, vaak R&D gerelateerde functies, buiten de academie.  (Uit VSNU-rapport Quick-scan Jong Talent in de Wetenschap (juni 2008)). De Nederlandse overheid zou het belang van deze groep hoog gekwalificeerde jonge onderzoekers mede vanwege hun bijdrage aan de groei van de Nederlandse kenniseconomie moeten ondersteunen en actief zorg dragen voor de ontwikkeling van transferable skills en carrièremogelijkheden van gepromoveerden.

Abvakabo FNV heeft naar aanleiding van hun onderzoek “Arbeidsmarkt-perspectief hoger onderwijs” een kort overzicht gepubliceerd van recente ontwikkelingen op dit punt.

Slechts 20% van de promovendi vindt een baan in de wetenschap
Promovendi maken zo’n 35% uit van het universitaire personeelsbestand. Binnen deze groep kunnen de universiteiten voor 80% (zie dit artikel van het CBS) geen carrièreperspectieven bieden. Naast de verantwoordelijkheid van de promovendi, is het óók de verantwoordelijkheid van universiteiten om hen hierover voor te lichten en daarnaast cursussen en de tijd aan te bieden om transferable skills te ontwikkelen.

Veel werkgevers buiten de academische wereld waarderen promovendi vooral om hun specifieke kennis over en vaardigheden op een specifiek vakgebied,  terwijl promovendi juist een groep hooggetalenteerde individuen is die ook over breed inzetbare vaardigheden, oftewel transferable skills, beschikt.

Rol Universiteiten
Voor universiteiten is hierin een rol weggelegd in het aanbieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge onderzoekers ter voorbereiding op een verdere carrière binnen, maar zeker ook buiten de academie.
Werkgevers die wel actief op zoek zijn naar gepromoveerde kandidaten kunnen ingedeeld worden in 2 categorieen:

  • werkgevers op zoek naar kandidaten met specifieke (technische) kennis en analytische vaardigheden
  • werkgevers op zoek naar kandidaten met “all round” onderzoeksvaardigheden, project management ervaring en een groot probleemoplossend vermogen.

Meer info?

Deze post is ook beschikbaar in / This post is also available in: Engels